PASLAUGŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

Galioja nuo 2023 m. gegužės 25 d.

HR asistento Bond prenumerata

 1. Užsiprenumeruoti HR asistento Bond paslaugą, skirtą personalo procesų valdymui (toliau – Paslauga), galima interneto svetainėje https://hrasistentas.lt/, el. paštu [email protected], tel. (8 5) 252 6300.
 2. Paslaugos teikimo datos pradžia nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje.
 3. UAB „Verslo žinios“ teikia Klientui Paslaugą už metinę prenumeratos kainą, kuri yra skelbiama interneto svetainėje https://hrasistentas.lt/. Kaina klientui negali būti keičiama, kol pasibaigs apmokėtas užsakytos Paslaugos periodas.
 4. Klientas apmoka kainą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per sąskaitoje nurodytą terminą. PVM sąskaita faktūra pateikiama Kliento nurodytu el. paštu.
 5. Paslaugos PRENUMERATA YRA TĘSTINĖ, PRENUMERATA ATNAUJINAMA AUTOMATIŠKAI METAMS, JEIGU KLIENTAS PRIEŠ TAI NEINFORMUOJA KITAIP. Sąskaita faktūra už prenumeratos automatinį pratęsimą išrašoma likus 20 darbo dienų iki paskutinės prenumeratos dienos. Visos PVM sąskaitos faktūros siunčiamos Kliento nurodytu el. paštu.
 6. Klientas įsipareigoja mokėti 0,06 (šešių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Paslaugos naudojimo nutraukimas neatleidžia nuo pareigos mokėti pradelstus prenumeratos mokesčius.
 7. Klientas gali išbandyti Paslaugą nemokamai. Bandomajam laikotarpiui pasibaigus ir Klientui neužsakius mokamos Paslaugos, jo paskyra uždaroma, o duomenys ištrinami.
 8. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti naudojimąsi Paslauga, informavęs apie tai UAB „Verslo žinios“ raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.
 9. UAB „Verslo žinios“ turi teisę vienašališkai nutraukti Kliento Paslaugos prenumeratą informuojant apie tai Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.
 10. Nutraukus Paslaugos prenumeratą, UAB „Verslo žinios“ Klientui perduoda jo suvestų duomenų rinkmeną, o duomenų bazę ištrina.

Kliento įsipareigojimai

 1. Registruodamasis ir naudodamasis Paslauga užtikrinti, kad jo vardu prisijungę asmenys turi įgaliojimus atstovauti įmonę, ir atsakyti už šių asmenų atliktus veiksmus;
 2. Apmokėti UAB „Verslo žinios“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras pagal šiose sąlygose numatytą tvarką.
 3. Taikyti visas atitinkamas iš teisės aktų kylančias technines ir administracines priemones Asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant pranešimus atitinkamoms priežiūros institucijoms ir Asmenims apie pažeidimus, susijusius su asmens duomenimis.
 4. Visus fizinius asmenis (savo darbuotojus, įgaliotinius ar kitus atstovus), kurių duomenys įvedami HR asistente, tinkamai pagal Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus informuoti apie tai, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbo sutarties duomenys, pareigos, darbdavio pavadinimas, el. paštas, duomenys apie negalią, darbuotojų vaikų vardai, gimimo metai, duomenys apie jų negalią) gali būti perduoti UAB „Verslo žinios“ ir gali būti jos tvarkomi vykdant Paslaugą. Minėti asmenys turi būti informuoti iki jų duomenų įrašymo HR asistente. Pateikiama informacija turėtų, be kita ko, apimti asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį ir turimas teises (pagal BDAR 13 str. reikalavimus).
 5. Klientas neturi teisės dauginti bei perleisti trečioms šalims UAB „Verslo žinios“ jam suteiktų prisijungimo duomenų bei kitos informacijos, kuri yra reikalinga tinkamam Paslaugos gavimui.
 6. Klientas prisiima pilną atsakomybę dėl savo įvedamų asmens duomenų naudojimo, gauto rezultato ir užtikrina, kad naudodamasis Paslauga jis nepažeidžia ir nepažeis jokių galiojančių teisės normų.

UAB „Verslo žinios“ įsipareigojimai

 1. Užtikrinti Klientui tinkamą Paslaugos teikimą, veikimą ir savalaikį jos atnaujinimą.
 2. Kliento prašymu konsultuoti apie Paslaugos naudojimo sąlygas ir tvarką, bei jų pasikeitimus.
 3. Kaip galima greičiau nuo Kliento pranešimo gavimo, pašalinti nesklandumus (trūkumus, technines problemas ir kitokio pobūdžio trukdžius), tiesiogiai priklausančius nuo UAB „Verslo žinios“, kurie trukdo Klientui tinkamai gauti Paslaugą.
 4. Tvarkyti Kliento pateiktus asmens duomenis laikantis teisėtų Kliento nurodymų ir galiojančių teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. UAB „Verslo žinios“ asmens duomenis saugo tiek, kiek reikalinga šių sąlygų nurodytiems tikslams įgyvendinti.
 5. Laikyti paslaptyje ir be raštiško Kliento sutikimo neatskleisti trečioms šalims informacijos, kurią teikiant Paslaugą sužinojo iš Kliento.
 6. UAB „Verslo žinios“ prieigą prie Kliento vardu tvarkomų asmens duomenų suteikia tik tiems savo darbuotojams, kurie yra įpareigoti laikytis konfidencialumo arba kuriems taikoma teisinė konfidencialumo pareiga, ir tik tuo atveju, jei jiems būtina su jais susipažinti. Pasikeitus asmenims, kurie tvarko asmens duomenis, jų prieigos teisės prie Kliento asmens duomenų panaikinamos ne vėliau nei paskutinę jų darbo dieną.

UAB „Verslo žinios“ teisės

 1. Be išankstinio pranešimo Klientui atlikti su Paslaugos naudojimo aplinka susijusius darbus (įskaitant bet neapsiribojant naujų paslaugų diegimu, teikiamų paslaugų koregavimu ir tobulinimu, aptarnavimo procedūrų ir pan.). Jeigu šiame punkte išvardinti darbai kokiu nors būdu kliudytų Klientui tinkamai gauti Paslaugą, UAB „Verslo žinios“ turi iš anksto apie tai informuoti Klientą, nurodant būsimų nesklandumų trukmę.
 2. Vienašališkai keisti šias Sąlygas, naujas Sąlygas paskelbiant interneto svetainėje https://hrasistentas.lt/.
 3. Sustabdyti ar panaikinti Kliento vartotojo vardo bei slaptažodžio galiojimą ir vienašališkai nutraukti Paslaugos teikimą, jeigu Klientas po pranešime apie įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą nurodyto termino pabaigos nevykdo ar nepradeda tinkamai vykdyti šiose sąlygose nurodytų įsipareigojimų.

Susisiekite su mumis

Bet kokie klausimai, prašymai ir pasiūlymai, susiję su šia Sutartimi, gali būti siunčiami UAB “Verslo žinios” el. paštu: [email protected].

UAB “Verslo žinios”

Įmonės kodas: 110682810

Adresas: J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius

Tel: +370 5 2526300